Phân nhóm
folder Quy định chung
folder Nội dung công tác kế toán
folder Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
folder Kinh doanh dịch vụ hành nghề kế toán


Luật Kế toán
Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. c) Người làm kế toán có quyền...
rating 18 Apr, 2016 Lượt xem: 3319 Bình luận: 0
Sữa chữa sổ kế toán
1. Không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây: a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải...
rating 17 Jan, 2017 Lượt xem: 1724 Bình luận: 0
Luật kế toán 88/2015/QH13
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 88/2015/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...
rating 05 Mar, 2018 Lượt xem: 3114 Bình luận: 0
Gộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN có được không?
Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó) Căn cứ: Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Khoản 3 điều 3 Thông tư số...
rating 05 Mar, 2018 Lượt xem: 3333 Bình luận: 0
Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền...
rating 19 Mar, 2018 Lượt xem: 3311 Bình luận: 0
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Hiến pháp...
rating 20 Mar, 2018 Lượt xem: 488 Bình luận: 0
Thông tư 23/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI...
rating 03 Apr, 2018 Lượt xem: 1171 Bình luận: 0
Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ ghi nhận truy thu thuế GTGT, thuế TNDN, phạt chậm nộp sau khi có Quyết định xử phạt của Cơ quan Thanh tra
Hỏi: Trả lời: Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “...Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối...
rating 09 Apr, 2018 Lượt xem: 3163 Bình luận: 0
Thông tư 22/2017/TT-NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU...
rating 13 Apr, 2018 Lượt xem: 494 Bình luận: 0
Nghị định 174/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 174/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN ...
rating 26 Apr, 2018 Lượt xem: 411 Bình luận: 0

← Bài trước Bài kế
1 2