Phân nhóm
folder Bảo hiễm xã hội
folder Bảo hiểm thất nghiệp
folder Bảo hiểm y tế


Bảo hiểm
Mức trần đóng BHXH
Mức trần đóng BHXH Theo quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, mức trần đóng BHXH là 20 tháng lương tối thiểu chung. Tính từ thời điểm Luật BHXH có hiệu lực (1/1/2007) đến nay, đã có 6 lần tăng lương tối thiểu,...
rating 30 May, 2016 Xem: 23645 Ý kiến: 0
Cách điền mẫu C70a-HD : Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
1. Mục đích: Là căn cứ đề nghị giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị; 2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Danh sách này do đơn vị sử dụng lao...
rating 11 Apr, 2016 Xem: 23553 Ý kiến: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ)...
rating 06 Sep, 2015 Xem: 166460 Ý kiến: 0
BHXH TP.HCM yêu cầu rà soát mã số BHXH và bổ sung thông tin thân nhân của người lao động
Ngày 12/09/2017, BHXH TP.HCM ra công văn số 1919/BHXH-QLT. Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tại TP.HCM hướng dẫn người tham gia thực hiện rà soát mã số BHXH đồng thời bổ sung thông tin nhân thân để hoàn chỉnh cấp mã số BHXH cho người lao...
rating 14 Sep, 2017 Xem: 280 Ý kiến: 0
Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT - Tháng 08, Tháng 09/2017
Câu hỏi 1: Đã mua thẻ BHYT hộ gia đình, có phải đóng tiếp tại nơi làm? Câu hỏi 2: Một người có được cùng lúc sử dụng hai thẻ BHYT không? Câu hỏi 3: Chụp X quang có được hưởng 100% BHYT? Câu hỏi 4: Chậm đóng BHXH bao...
rating 15 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0