Tiền lương
Tính trả lương ngày nghỉ hàng năm nhưng chưa nghỉ
Căn cứ pháp lý: Luật số : 10/2012/QH13 Bộ Luật lao động (hiệu lực từ ngày 01/05/2013) Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01//2015 do Chính Phủ ba hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động...
rating 06 Sep, 2015 Lượt xem: 2576 Bình luận: 0
Mức lương tối thiểu vùng 2016
Về mức lương tối thiểu vùng: ► Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. ► Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. ...
rating 23 Nov, 2015 Lượt xem: 22988 Bình luận: 0
Tiền lương
Tiền lương bao gồm: Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động và Điều 7, Khoản 2 Điều 10 Nghị định...
rating 07 Sep, 2015 Lượt xem: 2319 Bình luận: 0
Hình thức trả lương
Có 3 hình thức trả lương, bao gồm: Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ,...
rating 08 Apr, 2016 Lượt xem: 2198 Bình luận: 0
Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng
Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong...
rating 08 Apr, 2016 Lượt xem: 2029 Bình luận: 0
Tiền lương làm thêm giờ
Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm. Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo...
rating 07 Sep, 2015 Lượt xem: 2044 Bình luận: 0
Tiền lương làm việc vào ban đêm
Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian: Tiền lương làm việc vào ban đêm= { Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30%...
rating 07 Sep, 2015 Lượt xem: 1965 Bình luận: 0
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của...
rating 08 Apr, 2016 Lượt xem: 2481 Bình luận: 0
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017
1. Nguyên tắc áp dụng: + Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương...
rating 09 Jan, 2017 Lượt xem: 1405 Bình luận: 0