Chế độ sổ kế toán
Quy định chung về sổ kế toán
Sổ kế toán Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các...
rating 13 Dec, 2012 Views: 42393 Comments: 0
Các hình thức kế toán
Hình thức kế toán Nhật ký chung Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi...
rating 13 Dec, 2012 Views: 102094 Comments: 0
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Doanh Nghiệp
Số TT Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán Nhật ký chung Nhật ký - Sổ Cái Chứng từ ghi sổ Nhật ký- Chứng từ 1 2 3 ...
rating 18 Dec, 2012 Views: 16924 Comments: 0