Hệ thống báo cáo tài chính
Quy định về lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính giữa năm và niên độ của các doanh nghiệp. Các nội dung cần báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Tài sản. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác. Lãi,...
rating 18 Dec, 2012 Lượt xem: 25598 Bình luận: 0