Mới cập nhật
Thông tư 93 bãi bỏ Mẫu 06/GTGT
Ngày 19/09/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày...
rating 25 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 93/2017/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...
rating 25 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Tổng hợp văn bản - cập nhật Tháng 09/2017
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung văn bản quy định 1 Luật 78/2006/QH11 ...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Thông tư 130/2016/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0
Webketoan - Nghị định 100/2016/NĐ-CP
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...
rating 21 Sep, 2017 Xem: 0 Ý kiến: 0


Xem nhiều nhất
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ...
rating 25 May, 2015 Xem: 779936 Ý kiến: 0
Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm và kinh phí công đoàn
Theo quy định của Luật BHXH (2006) và văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành, tỷ lệ các khoản trích theo...
rating 06 Sep, 2015 Xem: 166460 Ý kiến: 0
Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho
CHUẨN MỰC SỐ 02   HÀNG TỒN KHO (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của...
rating 15 May, 2012 Xem: 129453 Ý kiến: 0
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
► Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được...
rating 19 May, 2015 Xem: 127524 Ý kiến: 0
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT
1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,...
rating 16 Sep, 2014 Xem: 118058 Ý kiến: 0